Disclaimer


Gebruik van onze website www.vloeiendit.nl en de daarmee verbonden communicatie uitingen (e-mailings, nieuwsbrieven, andere websites) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Toegang tot en gebruik van de website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Op onze website vindt u informatie over onze producten en diensten. Deze informatie en andere door Vloeiend IT te verstrekken mondelinge, schriftelijke of elektronische informatie is algemeen van aard en kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een tot u gericht deskundig persoonlijk advies tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Alhoewel Vloeiend IT bij het samenstellen en actualiseren van de website en de daarmee verbonden uitingen zorgvuldigheid in acht heeft genomen en gebruik heeft gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie niet garanderen. Vloeiend IT wijst iedere aansprakelijkheid in dit opzicht nadrukkelijk van de hand. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vloeiend IT is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

Het is mogelijk dat er verwijzingen zijn, al dan niet door middel van hyperlinks, naar andere sites en informatie verstrekt door derden. Vloeiend IT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website(s) en de daarmee verbonden elektronische communicatie uitingen de daarop verstrekte informatie.

De informatie en het materiaal op de website en de daarmee verbonden elektronische communicatie uitingen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en merkrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door Vloeiend IT of derden. De gebruiker krijgt geen gebruiksrecht met betrekking tot die informatie en dat materiaal, behoudens voor zover dat nodig is om online kennis te nemen van de website en de daarmee verbonden elektronische communicatie uitingen. Het is niet toegestaan deze informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren of te verkopen of op welke wijze ook aan derden ter beschikking te stellen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Vloeiend IT.